1. Жалпы жоболор

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО «ТРИСКИРАН» (далее – Оператор).

 1. оператор купуялык, жеке жана үй-бүлө турмушуна чейин укуктарын коргоо, анын ичинде жеке маалыматтарды иштеп чыгуу менен адамдын жана жарандын, анын абдан маанилүү, алардын иш-ниетин жана шарттарын укуктарын жана эркиндиктерин коёт.
 2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://triskirun.ru.

2. Основные понятия, используемые в Политике

 1. Жеке маалыматтарды Automated кайра иштетүү - ЭЭМ үчүн жабдуулар аркылуу жеке маалыматтарды иштеп чыгуу;
 2. Жеке маалыматтарды жаап коюу - жеке маалыматтарды иштеп чыгуу убактылуу токтотуу (кайра иштетүү жеке маалыматтарды тактоо үчүн зарыл болгон учурларды кошпогондо);
 3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://triskirun.ru;
 4. жеке маалыматтардын маалыматтык системасы - жеке маалыматтарды маалымат базалары камтылган жыйындысы жана технологияларды жана жабдууларды иштеп чыгуу, аларды маалымат менен камсыз кылуу;
 5. жеке маалыматтар ээсиздендирилгенде - белгилүү бир мүчөлөрүнүн же башка жеке маалыматтар субъекти жеке маалыматтар таандык болгон кошумча маалыматтарды пайдалануу менен аныктоо мүмкүн эмес натыйжасында иш-аракеттер;
 6. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу - ар бир операция (хирургия) же иш-чаралар комплексин (иш), анын ичинде чогултуу, жеке маалыматтар менен мындай каражаттарды өндүрүш жабдууларын же пайдаланууга туруп пайдалануу менен аткарылган, эсепке алуу, топтоо, сактоо, тактоо (жаъыртуунун, өзгөртүү), казып, пайдалануу, өткөрүп берүү (таратуу, пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу), Ээсиздендирүү, бөгөт коюу, обочолоо, жеке маалыматтарды жок кылуу;
 7. Оператор - карата мамлекеттик орган, бир АА, юридикалык же жеке жак, жалгыз же чогуу башкалар менен, уюштуруу жана (же) жеке маалыматтарды иштеп чыгууну, ошондой эле жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максатын аныктоо, жеке маалыматтардын курамы кайра иштетүү үчүн, иш-аракеттерин (иштери) жүргүзүү жеке маалыматтар менен;
 8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://triskirun.ru;
 9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://triskirun.ru;
 10. Жеке маалыматтарды берүү - белгилүү бир адамдын же адамдардын белгилүү бир тобуна жеке маалыматтарды ачыкка чыгаруу боюнча иш-чаралар;
 11. Жеке маалыматтарды бөлүштүрүү - кандай гана иш болбосун, маалымат жана телекоммуникация тармактарында белгисиз адамдардын саны (жекече маалыматтар), же массалык маалымат каражаттарында жайылтканда жеке маалыматтарды ачыкка чыгаруу, анын ичинде жалпыга маалымдоо, жеке маалыматтар менен таанышууга, жайгаштыруу үчүн жеке маалыматтарды ачыкка багытталган же жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу кандайдыр-бир башка жол менен жеке маалыматтар;
 12. Жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүү - чет мамлекеттин бийлиги үчүн чет өлкөгө жеке маалыматтарды өткөрүп берүүнү, чет өлкөлүк жактын же чет өлкөлүк юридикалык жактын;
 13. Жеке маалыматтарды жок кылуу - жеке маалыматтарды алып келген ар кандай иш-чаралар мындан ары жеке маалыматтарды маалымат тутумунун жана (же) эсепке алуу каражаттары, анын натыйжасында жеке маалыматтарды жок жеке маалыматтардын мазмуну калыбына келтирүү үчүн жөндөмсүздүгүнө жетчүдөй жок.

3. оператору Колдонуучу төмөнкү жеке маалыматтарды иштеп чыгууну болот

 1. Фамилиясы Аты Атасынын аты;
 2. Электрондук дарек;
 3. Жыл, ай, күн жана туулган жери;
 4. картинки;
 5. Ошондой эле сайтка келүүчүлөрдүн (анын ичинде өздүк "куки") интернет-статистика кызматы (Яндекс жана Google Analytics ченемдер жана башкалар) жардамы менен чогултуу жана кайра иштетүү жашыруун маалыматтар бар.
 6. жеке маалыматтардын жалпы түшүнүк менен бириккен жогорудагы маалыматтар мындан ары Саясатчылар.

4. Жеке маалыматтарды иштеп максаты

 1. Цель обработки персональных данных Пользователя — электрондук почта аркылуу кат жөнөтүп, пайдалануучуларга маалымдоо; сайтында камтылган кызмат, маалымат жана / же материалдарга колдонуучу жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу.
 2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты contact@triskirun.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
 3. онлайн кызматы статистика аркылуу чогултулган Anonymous маалыматтар, сайтта колдонуучунун аракеттерине тууралуу маалыматты чогултуу үчүн колдонулат сайтына жана анын мазмунуна сапатын жакшыртуу.

5. жеке маалыматтардын укуктук негизи

 1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://triskirun.ru. Операторго сиздин жеке маалыматтарды тиешелүү жөндөмөдөгү жана / же жөнөтүү толтуруп, маалымат бул Саясат менен макул болот.
 2. оператор бул колдонуучунун серепчи жөндөөлөрүндө (анын ичинде "куки" жана JavaScript технологияларды колдонууну материалдары сактык) жол берилет, эгерде, колдонуучу инсандыгын аныктоого мүмкүнчүлүк берген маалыматты алып барат.

6. Маалыматтарды чогултуу, сактоо, өткөрүү жана жеке маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча башка түрлөрү

Оператор тарабынан иштетилет жеке маалыматтарды коргоо, жеке маалыматтарды коргоо боюнча колдонуудагы мыйзамдардын талаптарын толук жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон укуктук, уюштуруучулук жана техникалык иш-чараларды ишке ашыруу аркылуу камсыз кылынат.

 1. оператор жеке маалыматтардын сакталышын камсыз кылууга милдеттүү жана уруксатсыз жактар ​​тарабынан жеке маалыматтар менен пайдаланууну болтурбоо үчүн бардык мүмкүн болгон чараларды көрөт.
 2. Колдонуучунун жеке маалыматтар колдонуудагы мыйзамдарга аткарууга байланышкан учурлардан тышкары, кандай жагдай болбосун, үчүнчү жактар ​​тарабынан жарыялоого болбойт турганын, эч качан.
 3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
 4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүү

 1. Жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүү башталганга чейин оператор чет өлкөлүк мамлекеттик, жеке маалыматтарды өткөрүп берүүнү ишке ашырууга тийиш болгон аймагы, жеке маалымат субъекттердин укуктарын ишенимдүү коргоону камсыз кылат деп камсыз кылууга тийиш.
 2. Жогоруда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келбеген чет өлкөлөргө жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүү, келишимдин жеке маалыматтарды жана / же аткаруу трансчегаралык өткөрүп берүү, жеке маалымат субъекти бир партиянын жеке маалыматтар субъектисинин гана жазуу түрүндөгү макулдугу жок болсо, жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

8. Корутунду жоболор

 1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты contact@triskirun.ru.
 2. Бул документ жеке маалыматтарды иштеп саясаты Операторго кандайдыр бир өзгөрүүнү чагылдырбоого болот. Саясат Эгер жаңы нускасы менен алмаштырууга чейин түбөлүккө күчүндө болот.
 3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://triskirun.ru/policy/.